Główny profil działalności

TERAPIA ORAZ PROFILAKTYKA
SCHORZEŃ
NARZĄDU RUCHU I KRĘGOSŁUPA

STANY OSTRE, PODOSTRE ORAZ PRZEWLEKŁE

(WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE)